cách sử dụng thời hạn nhà chung cư

Thời hạn sử dụng nhà chung cư được quy định ra sao?

Chủ sở hữu nhà chung cư được hỗ trợ và bố trí tái định cư theo quy định tại Điều 117 của Luật này”. Thời